اکستنشن مو راهی برای پر کردن مو ها 

هر گاه نام 

البیته یکی از دلایل اصلی 

که موهای اضاقه شده را بر اساس رنگ و بلندی سلایق مشتری انتخاب کرده ، و اکثرا مشتری مو هایی که قرار است اضاقه شود را از موهای خود بلندتر تهیه میکند.

اما بهتر است بدانید بلندتر کردن و بلند تر نشان دادن مو تنها کار 

اکستنشن مو راهی برای پر کردن مو ها 

ارتباط با اکستنشن مو تاک